برگشت گلم
برگشت گلم

آخرین بار که گریه کردم٬به خاطر پاره شدن لباس عروسکم بود

تا اینکه...تو رو دیدم...!

آخرین خندم یادم نمیاد...!

  .